ગુજરાતનો સૌથી લાંબો કાર્ટિંગ ટ્રેક નોવા આનંદ અને રોમાંચના બે વર્ષની ઊજવણી કરે છે

અમદાવાદમાં ગો-કાર્ટિંગની પાછળના અગ્રણી તાકાત રહેલા કેફેઇન એન્ડ ઓક્ટેન ઈન્ડિયાએ સોમવારે ગુજરાતના સૌથી લાંબા કાર્ટિંગ ટ્રેક…